Podmínky přijetí

 

Jak postupovat, pokud se chcete stát obyvatelem Domova se zvláštním režimem “MATYÁŠ” v Nejdku, příspěvkové organizaci?

1. Předem je nutné domluvit si schůzku, aby se Vám sociální pracovnice mohla věnovat (telefonní čísla – viz sekce Kontakty). Pouze sociální pracovnice nebo ředitelka je kompetentní k tomu, aby Vám poskytla veškeré informace o Domově a provedla Vás po zařízení. Ostatní zaměstnanci Domova jsou kompetentní k předání letáčku s kontakty event. ke sdělení telefonu na sociální pracovnici nebo ředitelku. Při pohovoru s Vámi či Vaším opatrovníkem se snažíme zjistit Vaše představy o Domově, potřeby a přání. Odpovíme na dotazy, které Vás napadly při seznamování s písemnou nabídkou služeb zařízení (informační brožura, webové stránky). Uvítáme, máte-li je poznamenány písemně – tak je pravděpodobné, že odpovíme na vše, co Vás jako potenciálního obyvatele Domova zajímá. Na základě toho Vám nabídneme konkrétní služby s jejich cenovou relací.

S našimi službami můžete být seznámeni na přehledných nástěnkách s fotografickým vyobrazením celé jejich škály. Zařízení si můžete i se svými blízkými prohlédnout a pohovořit s obyvateli, kteří již službu využívají, příp. využít jejich pozvání k prohlédnutí konkrétního pokoje. Zájemce po pokojích obyvatelů neprovádíme, ctíme soukromí našich obyvatel, nicméně lze se s konkrétním obyvatelem domluvit, požádat o svolení k nahlédnutí do jeho pokoje, mnozí obyvatelé Domova rádi vítají každou návštěvu a kontakt. Interiéry pokojů je možno shlédnout na webových stránkách Domova, více viz sekce Fotografie.

2. Rozhodnete-li se využít služeb námi poskytovaných a za předpokladu, že splňujete podmínky cílové skupiny (viz sekce Základní info, poslání a cíle Domova), vyplníte tyto formuláře:

1) Žádost o poskytnutí sociální služby

2) Příloha k Žádosti o poskytnutí sociální služby – Posudek registrujícího praktického lékaře

3) Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby (vyplňuje zájemce, kterému dosud nebyl přiznán příspěvek na péči ve 3. nebo 4. stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby)

4) Sociální dotazník (vyplňuje zájemce až před příjmem, odevzdává až při příjmu)

Formuláře 1) až 3) doručíte zpět Domovu tak, aby mohla být Vaše Žádost o přijetí zařazena do pořadníku a to osobně ve všední den sociální pracovnici (můžete ještě zkonzultovat případné nejasnosti) nebo na podatelně (6.00 – 14.30) nebo doporučeně poštou. Více také Aktualita ze dne 22.6.2018, prosíme, prostudujte si. Formuláře si lze stáhnout z našich internetových stránek (sekce Dokumenty ke stažení), doporučujeme a preferujeme však osobní setkání, ze zkušenosti víme, že je třeba probrat celou škálu informací, poradit, jak formuláře vyplnit, jistě si budete chtít prohlédnout zařízení, pohovořit s personálem či obyvateli Domova, můžete se zúčastnit nějaké právě probíhající volnočasové aktivity atd.

3. Po přijetí Vaší Žádosti o poskytnutí sociální služby do pořadníku bude s Vámi (Vaším opatrovníkem) v telefonickém kontaktu sociální pracovnice tak, abychom byli informováni o Vašem aktuálním zdravotním stavu a sociální situaci. Uvítáme vřele jakýkoli kontakt a informace od Vás a Vašich blízkých po tuto “čekací” dobu. Před přijetím do pořadníku či před přijetím do Domova Vás po předchozí domluvě s Vámi navštíví sociální pracovnice nebo k tomu kompetentní pracovnice Domova za účelem provedení sociálního šetření. Účelem sociálního šetření je mj. poskytnut Vám základní informace o Domově a jím poskytované sociální službě, zjistit Vaše představy a očekávání související s přijetím do Domova i to, zda splňujete podmínky cílové skupiny Domova, tedy stupeň Vaší závislosti na pomoci jiné fyzické osoby či zda a do jaké míry se změnily skutečnosti Vámi uvedené v Žádosti o poskytnutí sociální služby. Pokud jste tak jěště neučinili, poradíme Vám, jak a kde si podat žádost o příspěvek na péči ve smyslu zákona o sociálních službách; formulář žádosti máme též k dispozici.

Předáme Vám mj. Informační brožuru o Domově, kterou pro Vás máme připravenou i ve zjednodušené podobě s obrázky.

4. Bude-li to situace umožňovat, bude datum Vašeho přijetí do Domova naplánován s dostatečným časovým předstihem tak, abyste si mohl/a vyřídit všechny náležitosti, které s Vaším stěhováním do Domova souvisejí.

5. Při přijetí do Domova bude s Vámi uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouva bude obsahovat označení smluvních stran, druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

6. Zájemce, který není schopen sám jednat a nemá opatrovníka, zastupuje při uzavírání Smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Pro uzavírání Smlouvy a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
Smlouvu o poskytnutí sociální služby lze za souhlasu obou stran měnit dodatky ke Smlouvě.

Domov před příjmem čekatele (zájemce zařazený do pořadníku) ze zdravotnického zařízení a obyvatele Domova po hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení (zejména dlouhodobé) požaduje předběžnou lékařskou zprávu o bezinfekčnosti, tj. o aktuální nepřítomnosti infekční nemoci jako je např.: MRSA, TBC, hepatitida, scabies (svrab) aj.